Živnosť poplatky

Správne poplatky na úseku živnostenského podnikania

zivnost-poplatkyKaždý kto si plánuje založiť živnosť je zvedavý aj na poplatky s tým súvisiace.

Poplatky za vystavenie živnostenského oprávnenia sú v zmysle Sadzobníka správnych poplatkov Zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch
(položka 148 prílohy zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch)

 • a) Vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení
  1. na každú voľnú živnosť – 5 eur
  2. na každú remeselnú živnosť alebo každú viazanú živnosť – 15 eur
 • b) Výpis z verejnej časti živnostenského registra za jedného podnikateľa – 3 eurá
 • c) Vydanie prehľadu údajov zapísaných v živnostenskom registri – 3 eurá
 • d) Vydanie náhradného osvedčenia o živnostenskom oprávnení náhradou za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené osvedčenie o živnostenskom oprávnení – 6 eur
 • e) Vydanie povolenia na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni – 6 eur
 • f) Za vykonanie zmien v osvedčení o živnostenskom oprávnení – 3 eurá
 • g) Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti alebo o zmene doby pozastavenia prevádzkovania živnosti – 4 eurá
 • h) Vydanie osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky pred skúšobnou komisiou podľa osobitného predpisu 33) – 6 eur
 • i) Vydanie dokladu o povahe a dĺžke praxe 33a) – 6 eur
 • j) Vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej praxe – 20 eur
 • k) Vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej kvalifikácie občana členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore, a Švajčiarskej konfederácie na účely prevádzkovania živnosti v Slovenskej republike – 100 eur
 • l) Vydanie potvrdenia o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis – 3 eurá
 • m) Za prevod listinných dokumentov do elektronickej podoby za každých začatých 15 strán – 5 eur
 • n) Vydanie dokladu o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané 33b) – 3 eurá

Poznámky
1. Na poplatok podľa písmena f) nemá vplyv počet osvedčení o živnostenskom oprávnení, na ktorých sa zmena vyznačí, ani počet súčasne vyznačených zmien.
2. Za zmenu adresy bydliska, miesta podnikania alebo sídla vyznačenú v dôsledku premenovania názvov obcí a ulíc alebo zmenu dokladov o živnostenskom oprávnení a údajov v nich uvedených vyplývajúcu z právnych zmien podmienok živnostenského podnikania sa poplatok nevyberie.“.
3. Poplatok podľa písmena a) bodu 1 písm. b), c), f), l) a n) sa nevyberie, ak sa úkony vykonávajú na základe podania predloženého elektronickými prostriedkami a podpísaného elektronickým podpisom podľa osobitného zákona.

zdroj: Ministerstvo vnútra


Vložiť komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.