Poplatky za občiansky preukaz

Každý občan Slovenskej republiky nad 15 rokov s trvalým pobytom na Slovensku je povinný mať občiansky preukaz.
Občianskym preukazom občan Slovenskej republiky preukazuje svoju totožnosť, štátne občianstvo Slovenskej republiky a ďalšie údaje zapísané v občianskom preukaze.

Doklady a poplatky – prvý občiansky preukaz

Pri žiadosti o vydanie prvého občianskeho preukazu je občan alebo zákonný zástupca maloletého povinný predložiť:

 • rodný list; ak nie je na rodnom liste uvedené rodné číslo, aj doklad o rodnom čísle (napr. cestovný doklad),
 • potvrdenie o hlásení trvalého pobytu vydané príslušným orgánom (ohlasovňou obecného alebo mestského úradu), potvrdenie sa nevyžaduje, ak tento príslušný orgán zaznamenal priamym vstupom do registra obyvateľov Slovenskej republiky údaje o aktuálnom trvalom pobyte občana,
 • ďalšie doklady osvedčujúce skutočnosti, ktoré sa uvádzajú v občianskom preukaze (napr. potvrdenie od lekára pri zápise krvnej skupiny).

Poplatky – od správnych poplatkov je oslobodené podanie žiadosti o vydanie prvého občianskeho preukazu

Lehoty pre prijatie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu

 • o vydanie prvého občianskeho preukazu pre maloletého občana je povinný požiadať rodič občana alebo opatrovník, poručník, iná fyzická osoba ako rodič, ktorí majú dieťa zverené do náhradnej rodinnej starostlivosti, pestún, osoba, ktorá má záujem stať sa pestúnom a má dieťa dočasne zverené do pestúnskej starostlivosti, alebo štatutárny orgán zariadenia, v ktorom sa vykonáva rozhodnutie súdu o nariadení ústavnej starostlivosti alebo rozhodnutie súdu o nariadení ochrannej výchovy, najskôr 90 dní a najneskôr 30 dní pred dovŕšením pätnásteho roku veku občana,
 • o vydanie nového občianskeho preukazu je občan povinný požiadať príslušné okresné riaditeľstvo Policajného zboru do 30 dní od neplatnosti občianskeho preukazu (napr. zmena mena , priezviska, trvalého pobytu, rodného čísla),
 • občan môže podať žiadosť o vydanie nového občianskeho preukazu pred skončením (časovej) doby jeho platnosti. V tomto prípade možno žiadosť podať najskôr 180 dní pred uplynutím (časovej) doby platnosti.

Občiansky preukaz – správne poplatky

Správne poplatky na úseku občianskych preukazov sa platia za:

poplatky1podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu (z dôvodu zmeny alebo zápisu nových údajov) = 4,50 €,

 

poplatky2podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený občiansky preukaz = 16,50 €,

 

poplatky3podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený občiansky preukaz, opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch= 33 €,

 

poplatky4podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu urýchlene do dvoch pracovných dní na žiadosť žiadateľa = 20 € + základný poplatok

 

poplatky5doručenie občianskeho preukazu na adresu na území Slovenskej republiky službou na tento účel zriadenou = 3 € + základný poplatok.

 

 

Oslobodenie od správnych poplatkov za občiansky preukaz:

 • od poplatkov je oslobodené podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za stratený alebo odcudzený občiansky preukaz u občanov starších ako 60 rokov veku alebo u držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím,
 • od poplatkov je oslobodené podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za stratený alebo odcudzený občiansky preukaz, opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch u občanov starších ako 60 rokov veku alebo u držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.
 • Ak občan žiada o vydanie OP z dôvodov podľa § 7 ods. 2 a súčasne požiadal o uvedenie nových údajov podľa § 3 ods. 3 alebo o zmenu alebo zrušenie záznamu niektorého z týchto údajov, správny poplatok vo výške 4,50 € sa nevyberá.

Občiansky preukaz – priestupky a následné výšky pokuty

Pokutu za priestupok sa udeľuje tomu kto:

 • úmyselne použije neoprávnene pozmenený občiansky preukaz alebo zneužije cudzí občiansky preukaz,
 • úmyselne zničí alebo poškodí občiansky preukaz,
 • sa neoprávnene zmocní cudzieho občianskeho preukazu,
 • vykoná alebo si vedome nechá vykonať neoprávnené zmeny v občianskom preukaze,
 • poskytne inej osobe občiansky preukaz na účely jeho zneužitia,

Za tieto priestupky možno uložiť pokutu do 165 €

 • prijme občiansky preukaz ako predmet záložného práva alebo ho odoberie pri vstupe do objektu, na pozemok alebo v súvislosti s poskytovaním služieb,
 • sa nedostavil na výzvu príslušného úradu na vybavenie žiadosti týkajúcej sa občianskeho preukazu,

Za tieto priestupky možno uložiť pokutu do 33 €

 • neodkladne neodovzdá občiansky preukaz, hoci je povinný tak urobiť (napr. § 11 písm. h) a § 12 ods. 1, a 2 zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch v znení neskorších predpisov),
 • ani po opakovanej výzve nepredloží doklady potrebné na vydanie občianskeho preukazu,
 • nepožiada o vydanie občianskeho preukazu v lehote určenej týmto zákonom,
 • odovzdá občiansky preukaz ako predmet záložného práva alebo ho odovzdá pri vstupe do objektu, na pozemok alebo v súvislosti s poskytovaním služieb,
 • neodkladne neohlási zničenie, poškodenie, stratu, odcudzenie alebo zneužitie občianskeho preukazu,
  po lehote 90 dní a ani po opakovanej výzve si neprevezme občiansky preukaz,
 • poruší povinnosť chrániť občiansky preukaz pred zničením, poškodením, stratou, odcudzením a zneužitím,

Za tento priestupok možno uložiť pokutu do 16 €

Žiadosť o vydanie občianskeho preukazu

 • prvý občiansky preukaz a nový občiansky preukaz občana, ktorý má občiansky preukaz vydaný do 30. júna 2008 vydáva okresné riaditeľstvo Policajného zboru v územnom obvode, v ktorom má občan trvalý pobyt,
 • občan, ktorý má vydaný občiansky preukaz po 1. júli 2008 môže požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu na ktoromkoľvek okresnom riaditeľstve Policajného zboru,
 • žiadosť o vydanie občianskeho preukazu sa podáva príslušnému úradu osobne. Pri tejto povinnosti platí jedna výnimka a to v prípade, keď o vydanie občianskeho preukazu môže za občana, ktorý nemôže pre bezvládnosť z dôvodu dlhodobého pripútania na lôžko podať žiadosť osobne (ďalej len bezvládny občan ), aj iný občan po predložení svojho občianskeho preukazu a písomného plnomocenstva na zastupovanie, na ktorom musí byť podpis bezvládneho občana podpis bezvládneho občana sa nevyžaduje, ak občan nie je spôsobilý sa podpísať. K žiadosti bezvládneho občana sa musí predložiť potvrdenie lekára o tom, že takýto občan nemôže podať žiadosť osobne z dôvodu dlhodobého pripútania na lôžko,
 • občan, ktorému má byť občiansky preukaz vydaný, je povinný podrobiť sa nasnímaniu podoby jeho tváre a jeho podpisu na príslušnom okresnom riaditeľstve Policajného zboru. Nasnímanie podoby bezvládneho občana možno vykonať aj v mieste, kde sa zdržuje,
 • nasnímanie podoby tváre sa vykoná v občianskom odeve, bez prikrývky hlavy a bez okuliarov s tmavými sklami. V odôvodnených prípadoch je možné zo zdravotných alebo náboženských dôvodov nasnímať podobu tváre s prikrývkou hlavy; táto prikrývka nesmie zakrývať tvárovú časť spôsobom, ktorý by znemožňoval identifikáciu. Nasnímanie podoby nevidiaceho občana možno vykonať s okuliarmi s tmavými sklami po predložení potvrdenia lekára, že tento občan je nevidiaci.

zdroj: Ministerstvo vnútra

 


Vložiť komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.